กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
22.06.2561
กิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเล (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
19.09.2556
โครงการ บริจาคโลหิต SDT ร่วมกับชุมชน
11.09.2556
SANKO เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม
01.08.2556
SANKO สนับสนุนชั้นวางหนังสือพิมพ์แก่ชุมชนบ้านชากมะหาด
24.04.2556
กิจกรรมจัดบูธกับอบต. หนองบัวในโครงการ อบต.เคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน
08.02.2556
กิจกรรม ที่ 7 : ร่วมโครงการปลูกป่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.01.2556
ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ทูลเกล้าถวายเงินและรับพระราชทานของที่ระลึกจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี
  • กิจกรรมภายในองค์กร