กิจกรรมภายในองค์กร
09.04.2558
กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติ

"บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวชวด จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ - บาดทะยัก
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนม์มายุ 5 รอบ"