กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
25.01.2557
สนับสนุน บัตรชมการแสดงลำตัด คณะหวังเต๊ะ

สนับสนุน บัตรชมการแสดงลำตัด "คณะหวังเต๊ะ" การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของนักเรียนและมินิคอนเสิร์ตการกุศล จำนวน 3,000 บาท
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ ห้องแสงจันทร์ โรงแรมพี.เอ็ม.วาย บีชรีสอร์ท เมือง ระยอง