กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
13.01.2560
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2560

คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSR และทีมงานCSR ตัวแทนของบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบของขวัญของรางวัลให้กับอบต.หนองบัวและโรงเรียนละแวกใกล้เคียง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ และโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560