คณะกรรมการบริษัท
นายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการ
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการ
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ