นโยบายบริษัท

นโยบายด้านการเงินการลงทุน

 • จัดหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ
 • เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้
 • ปรับปรุงระบบบัญชี

นโยบายด้านการผลิต

 • เน้นระบบคุณภาพ
 • ลดต้นทุนด้านพลังงาน วัสดุสิ้นเปลือง
 • ลดการสูญเสียวัตถุดิบจากการผลิต

นโยบายด้านการตลาด

 • เน้นการตลาดเชิงรุก รักษาลูกค้าเก่าหาลูกค้าใหม่
 • ปรับระบบการขาย การตลาดให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร

นโยบายการบริหาร

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Inventions)
 • การพัฒนาคน
 • การพัฒนาองค์กร
นโยบายต่างๆ