คณะกรรมการบริษัท
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายมาซามิ คัตซูโมโต กรรมการบริษัท
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการบริษัท
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายเคะอิซูเคะ ฮามาด้า กรรมการบริษัท
นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
นางสาวอัจฉรา สุวรรณภูชัย กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ