CSR in process
 • 2566
SANKO สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 2566
 • 2564
ซังโกะ มอบความห่วงใย
SANKO ห่วงใยร่วมมอบถุงคืนชีพ 1,000 ชุด
 • 2563
ขอรับการตรวจประเมินภายในด้านพลังงานตามกฎหมายของกระทรวงพลังงาน ประจำปี ๒๕๖๓
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2563
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านพลังงาน ปี 2563
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2563
รายงานประชุมการทบทวนการจัดการด้านคุณภาพ ประจำปี 2563
รายงานประชุมการทบทวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
ใบคำรับรองการจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน
 • 2562
มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจ
ขอรับการตรวจประเมินภายในด้านพลังงานตามกฎหมายของกระทรวงพลังงาน ปี ๒๕๖๑
 • 2561
จัดกิจกรรม Energy mind Safety & CSR Day ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๑
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านพลังงาน ปี 2561
กิจกรรม ส่งต่อ ความรัก เพื่อ ... ผู้ป่วยติดเชื้อและคนพิการ ณ สวนเอเดน (อ.บ้านค่าย)่
มอบเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox โรงเรียนวัดละหารไร่
ขอรับการตรวจประเมินภายในด้านพลังงานตามกฎหมายของกระทรวงพลังงาน ปี 2560
ประชุม “ระยองโมเดล” บทบาทพื้นที่สีเขียวต่อการลดโลกร้อนครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 • 2560
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านพลังงาน ปี 2560
 • 2559
จัดกิจกรรม Energy & Safety Day ประจำปี 2559
จัดอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการพลังงาน(ISO5001:2011)”
ติดตามการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO50001) ครั้งที่ ๓ : ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่๓
ติดตามการจัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO50001) ครั้งที่ ๒ : ติดตามการดำเนินงาน ครั้งที่๒
จัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน (ISO5001:2011) และการประเมินพลังงาน”
โครงการช่วยเหลือครัวเรือน เพื่อนซังโกะฯ ปี 2559
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559
จัดทำระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO50001) ครั้งที่ ๑ : การทบทวนสถานะเบื้องต้น
รับโล่รางวัลกิจกรรม QA Network
 • 2558
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2558
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558
โครงการ SDT ร่วมใจบริจาคโลหิต
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไร (Profitable Resource Efficient Management : PREMA)" ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว"
 • 2557
รายงานโครงการ PREMA ปี 2557
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2557
โครงการ "ช่วยเหลือครัวเรือน เพื่อนซังโกะ" ประจำปี 2577
โครงการ "จิตอาสา ทำความสะอาดวัด" ประจำปี 2557
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2557
รายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW Reporting
 • 2556
โครงการสอนน้อง สอนครู เรียนรู้เรื่อง IT 2556
โครงการธนาคารขยะ ร่วมใจ รีไซเคิล 2556
โครงการ "SDT รวมใจบริจาคโลหิต" ประจำปี 2556
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2556
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2556
 • 2555
โครงการ OTOP ของดี ระยอง 5 ดาว ประจำปี 2555
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2555
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2555
 • 2554
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2554
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2554
 • 2553
รายงานการประชุมทบทวนการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2553
รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2553