ประวัติบริษัท

บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อ มกราคม 2539 และเริ่มดำเนินการผลิต เมษายน 2540 โดยดำเนินการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ โดยกระบวนการฉีดขึ้นรูป (Diecasting) จากวัตถุดิบอลูมิเนียม และสังกะสี และในวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ได้มีการแปรสภาพเป็น บริษัท ซังโกะไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107552000235

  • พ.ศ. 2539
  • พ.ศ. 2545-2550
  • พ.ศ. 2551-2554
  • พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
แรกเริ่มการก่อตั้ง : พ.ศ. 2539
ช่วงกลางของกิจการ : พ.ศ. 2545-2550
ช่วงกลางของกิจการ : พ.ศ. 2551-2554
ในปัจจุบันของกิจการ : พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน