ทีมผู้บริหาร
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายมาซามิ คัตซูโมโต ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด
นายจรูญ จินนารี ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ ผู้จัดการฝ่ายการขาย
และการตลาด
นายอนันต์ ตั้งสุนทรธรรม ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม