ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กรที่บริษัทฯ ยืดถือปฏิบัติร่วมกัน คือ

  • การคิดเชิงนวัตกรรม
  • การทำงานเชิงรุก
  • ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
  • มีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การ