วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท Sanko มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและบริการจากลูกค้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  • สร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน
  • นำเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรื่องการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต
  • พัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กร ให้ผลิตสินค้าที่ทันสมัย ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง