มาตรฐานและรางวัล

การเปลี่ยนแปลงและการพัํฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการบริหารงานในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบแล้วมากมายหลายระบบ ดังนี้

ISO 9001:2015

Certificate Number : 17302/FF/0001/SM/En

Issue No. : 2

Date of Issue (Original): 09 July 2018

Date of Issue : 25 June 2021

Expiry : 24 June 2024

Scope of Activities : Die-casting and Machining of Metal Parts (Excludes Product Design under Clause 8.3)


IATF 16949 : 2016

Certificate Number : 17302/F/0001/SM/En

Issue No. : 1

Date of Issue (Original) : 09 July 2018

Date of Issue : 09 July 2018

Expiry : 06 July 2021

Scope of Activities :Die-casting and Machining of Metal Parts (Excludes Product Design under Clause 8.3)
ISO 14001:2015

Certificate Number : 17302/A/0001/UK/En

Issue No. : 7

Date of Issue (Original) : 15 July 2008

Date of Issue : 15 July 2020

Expiry : 14 July 2023

Scope of Activities : Manufacture of Aluminium Diecasting and Machining for Automotive and Electronics Parts
ISO 45001:2018

Certificate Number : 17302/G/0001/UK/En

Issue No. : 1

Date of Issue (Original) : 01 December 2020

Date of Issue : 01 December 2020

Expiry : 30 November 2023

Scope of Activities : Manufacture of Aluminium Diecasting and Machining for Automotive and Electronics Parts
ISO 50001:2011

Certificate Number : 17302/E/0001/NA/En

Issue No. : 1

Date of Issue (Original) : 11 December 2020

Date of Issue : 11 December 2020

Expiry : 10 December 2023

Scope of Activities : Manufacture of Aluminium Diecasting and Machining for Automotive and Electronics Parts
  • ระบบการจัดการด้านคุณภาพ
  • ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ระบบการจัดการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
  • ระบบการจัดการด้านพลังงาน

สำหรับในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล The Best Supplier จาก บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด และรางวัล ไคเซน จาก บริษัท สยามคูโบต้าแทรคเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน, CCCF และได้เข้าร่วมโครงการธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ

รายละเอียดรางวัลต่างๆที่ได้รับ ตั้งแต่ปี 2550-2561

ชิ่อผู้มอบ
ปี
ชื่อรางวัล/ใบรับรอง เหตุผลที่ได้รับ
United Registrar of Systems (Thailand) Limited ปี 2561 ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน สากล ISO 9001
United Registrar of Systems (Thailand) Limited ปี 2561 ใบรับรองระบบ IATF 16949 : 2016 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ ตามมาตรฐาน สากล IATF 16949
United Registrar of Systems (Thailand) Limited ปี 2561 ใบรับรองระบบ ISO 14001:2015 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน สากล ISO 14001
United Registrar of Systems (Thailand) Limited ปี 2561 ใบรับรองระบบ ISO 50001:2011 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ตามมาตรฐาน สากล ISO 50001
Vibracoustic Co.,Ltd ปี2559-2560 รางวัล Outstanding Delivery & Quality 2016-2017 เป็น Supplier ที่ผลิตสินค้ามีคุณภาพและส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลาดีเยี่ยม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ปี2559 โล่รางวัลโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ เป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาศน์สร้างใจ
บริษัทสยามคูโบต้า แทรคเตอร์ จำกัด ปี2559 Excellent QA Network Performance 2nd/2015 เป็น Supplier ที่ได้รับรางวัลที่ 2 ในการเข้าร่วมทำกิจกรรม QA Network
Aiphone Communications (Thailand) Co.,Ltd ปี2558 Q&D Award ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปรับปรุงด้านคุณภาพและการจัดส่ง (Q&D Improvement Activity) และได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม
บริษัท ฟูจิสึ เทน (ประเทศไทย) จำกัด ปี2558 รางวัล The best performance of supplier In Y2014 For Cooperation เป็น Supplier ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดปี 2557
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว ปี2558 โล่ประกาศเกียรติคุณ จากการเข้าร่วม โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไร เข้าร่วม โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดกำไร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2556 ใบเกียรติบัตร ในการผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย เป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน การคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย
กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2556 รางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2013 เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัลยาสิริโสภา พรรณวดี ปี2556 รับพระราชทาน"เข็มกลัด" โครงการ To Be Number  One ทูลเกล้าถวายเงิน จำนวน 5,000  บาท
บริษัท ฟูจิสึ เทน (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2555  รางวัล  The  best  performance  of  supplier  In Y2011 For Cooperation  เป็น Supplier ที่มีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดปี
กระทรวงอุตสาหกรรม    ปี 2554  ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 (Green System) เป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
บริษัท อาชิมูริ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2553   รางวัล   ASMT QCC  Cycle   Project    เป็นรางวัลความเพียรพยายามในการแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพงานในการเสนอผลงาน QC Circle  ร่วมกับลูกค้า
บริษัทสยามคูโบต้า  แทรคเตอร์ จำกัด ปี 2553 รางวัล   Supplier  Kaizen  Award   2010 เป็น Supplier ที่ร่วมมือด้านการทำ Kaizen 
บริษัทสยามคูโบต้า  แทรคเตอร์ จำกัด ปี 2553   รางวัล   Silver  Award  For  Excellent  cooperation เป็น Supplier ที่ให้ความร่วมมือในการทำงงานระดับ Silver
บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2553   รางวัล   The  Best  Supplier   เป็น Supplier ที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านการจัดส่งที่ตรงต่อเวลาและเป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพ ตลอดปี 2010
กระทรวงอุตสาหกรรม    ปี 2553  ใบเกียรติบัตรการเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม       เป็นสถานประกอบกิจการที่มีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   ปี 2551  รางวัลมาตรฐานบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการดีเด่น ระดับ แพลทินัม  ( ASO-T Thailand  Platinum )  เป็นสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคที่ดี
กระทรวงพลังงาน ปี 2551 ใบเกียรติบัตร ในการให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบรรลุผลสำเร็จดีเด่น  เป็นสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอนนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
บริษัท ฟูจิสึ เทน (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2551  รางวัล  The  best  performance  of  supplier  In Quality   เป็น Supplier ที่มีการจัดส่งชิ้นงานที่มีคุณภาพตลอดปี
บริษัท ฟูจิสึ เทน (ประเทศไทย) จำกัด ปี 2550 รางวัล  The  best   performance of  supplier  In Delivery  (2Year Continued) เป็น Supplier ที่มีการจัดส่งชิ้นงานตรงตามแผนตลอดปี