ทีมผู้บริหาร
นายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานบริษัท
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายชิเกฮิโร คัตซูโมโต ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
นางสาวประภาพรรณ ชนะพาล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม