ติดต่อแผนกต่างๆ
ฝ่ายขาย

คุณเกียรติภูมิ ภูมินันท์


ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณประภาพรรณ ชนะพาล


แผนกวางแผน-จัดส่ง

คุณปรียานุช  น่วมพิทักษ์ 


แผนกจัดซื้อ

คุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล


แผนกทรัพยากรบุคคล

คุณพิมพร ชากิจดี

แบบฟอร์มติดต่อ