กิจกรรมภายในองค์กร
26.12.2557
จัดอบรมหลักสูตร "5ส โครงการวัดสร้างสุข กับการประยุกต์ใช้ในโรงงาน"

โดยวิทยากรอาจารย์ ยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ ที่ปรึกษาโครงการฯ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ในการให้ความรู้ในหลักการ 5ส ที่แท้จริงจากประเทศญี่ปุ่น มาสู่พนักงานบริษัทฯได้มีความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้นำความรู้นี้ ผ่านไปยัง "โครงการวัดสร้างสุข" ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดทำสู่ชุมชนในปี 2558 เมื่อวันที่ 26 ธันวคม 2557 ณ ห้องประชุมมรกต อาคารศูนย์การเรียนรู้