กิจกรรมภายในองค์กร
26.10.2558
การจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 58 ของแผนก CSR

แผนก CSR ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตรเรื่อง ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  2. หลักสูตรเรื่อง การเข้าร่วมโครงการบัญชีครัวเรือนร่วมกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยอง
  3. หลักสูตรเรื่อง กิจกรรม 5ส
  4. หลักสูตรเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ ISO 14001
  5. หลักสูตรเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ OHSAS/TIS 18001
  6. หลักสูตรเรื่อง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบ ISO 50001

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากคุณทิพยภา รัตนวิจิตร ตำแหน่งหัวหน้าผู้สอบบัญชีและคุณณภาสุ บุญรัตน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย จำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการบัญชีครัวเรือนด้วย พร้อมกันนั้นพนังานบริษัญฯ ยังให้ความร่วมมือในการเข้าอบรมกันทุกแผนก มีการซักถามในหัวข้อต่างๆ กันอย่างมากมายและมีความพึงพอใจในการจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก