กิจกรรมภายในองค์กร
07.03.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหร และคุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSR และหัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ.บุญเลิศ สวนมะม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเข้าให้คำปรึกษาพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๔ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการนี้เพื่อ

  1. การติดตามผลจากการแนะนำการแก้ไขปรับปรุง
  2. นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแก่ผู้บริหาร
  3. ชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  4. นำเสนอ Final Report