กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
14.08.2557
สนับสนุนการสร้างรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองกรับ

สนับสนุนการสร้างรั้วของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองกรับ จำนวน 3,500 บาท
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองกรับ หมู่ 3 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง