กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
13.03.2558
โครงการวัดสร้างสุข ครั้งที่ 1

โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ
ดำเนินการโดยบริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวัดปิบผลิวนาราม
รายงานกิจกรรม รวมพลัง สร้างสัปปายะ ครั้งที่ 1

โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีแนวคิดที่จะใช้วัดเป็นศูนย์กลางเผยแพร่องค์ความรู้หลัก 5ส ไปยังคนในสังคม เพราะเล็งเห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน จึงอยากจะพัฒนาให้มีภูมิทัศน์ที่สะอาดตาร่มรื่น ซึ่งเมื่อพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาในวัดแล้วก็จะมีความสุขกายและสุขใจอีกด้วย โดยโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนมิถุนายน 2558 ระยะเวลา 7 เดือน ซึ่งจะเข้าไปทำ
สัปปายะ จำนวน 3 ครั้ง และในครั้งที่ 1 เข้าไปทำสัปปายะ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ลานหงษ์ยนต์และหอฉัน วัดปิบผลิวนาราม