กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
24.02.2559
กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๕๙ งาน ๑๐๐ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง

พนักงานบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซังโกะไทย จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย ร้อยใจสหกรณ์ระยอง โดยมี คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนกCSRและผู้จัดการสหกรณ์ฯ ได้นำพนักงานจำนวน ๘ ราย เพื่อไปบริจาคโลหิต ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจจังหวัดระยอง จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙