กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (CSR after process)
18.03.2559
รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการเข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ

โครงการนี้สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ดำเนินโครงการวัดสร้างสุขฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริมความมีวินัย ผ่านวิถีของ 5ส และเพื่อเป็นการถอดบทเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้จัดงานสรุปผลงานที่ผ่านมา และร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ห้อง Grand Hall 202 - 203