กิจกรรมภายในองค์กร
19.02.2557
เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเข้ารับประกาศเกียรติคุณ

เข้าร่วมลงนามความร่วมมือโครงการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเข้ารับประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการสนับสนุนกิจกรรมและสถานศึกษาที่ร่วมกิจกรรม กับ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.15 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง