กิจกรรมภายในองค์กร
05.02.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๑

โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๑

บริษัทซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย)เข้าร่วมยกระดับการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งมี ดร.ศิริรัตน์ รอดบ่วง หัวหน้าโครงการฯ และ อ.บุญเลิศ สวนมะม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา และจะเข้าให้คำปรึกษาการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ๔ จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีคุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนกCSR เป็นหัวหน้าโครงการฯ ซึ่งในการเข้ามาให้คำปรึกษา ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อ

๑) ชี้แจงโครงการ GI (กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ NIDA)
๒) สำรวจพื้นที่
๓) ประเมินสถานะเบื้องต้น GI-๔
๔) สรุปผลการประเมินฯ
๕) เสนอ Proposal