กิจกรรมภายในองค์กร
11.02.2559
โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒

โครงการ Green Industry Level.๔ ครั้งที่ ๒

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณรุจิรัตน์ สราญฤทธิชัย ผู้จัดการแผนก CSRและหัวหน้าโครงการฯ ให้การต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ.บุญเลิศ สวนมะม่วง อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเข้าให้คำปรึกษาพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ ๔ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อ

๑.) สำรวจพื้นที่
๒.) ติดตามผลจากการประเมินสถานะเบื้องต้น GI-๔
๓.) สรุปผลการประเมินฯ
๔.) แนะแนวทางจัดทำ slide
๕.) เสนอ Proposal