คณะกรรมการบริษัท
นายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายนาโอะฮิโร ฮามาดา กรรมการ
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย กรรมการ
นายยุทธนา แต่ปางทอง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววลัยภรณ์ กณิกนันต์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายนิพันธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ