ทีมผู้บริหาร
นายมาซามิ คัตซูโมโต ประธานบริษัท
นายรัฐวัฒน์ ศุขสายชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายชิเกฮิโร คัตซูโมโต ที่ปรึกษาด้านการขาย
และการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
นางสาวประภาพรรณ
ชนะพาล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายเกียรติภูมิ ภูมินันท์ ผู้จัดการฝ่ายการขาย
และการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม