วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท Sanko มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม Diecasting ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ในทุกด้าน จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางการค้าและการตลาด

พันธกิจ

  • สร้างความเป็นเลิศในทุกๆด้าน
  • นำเทคโนโลยีใหม่ นวัตกรรมใหม่มาใช้ในเรื่องการออกแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต
  • นำศักยภาพและความสามารถของพนักงานร่วมสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กร เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน